DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Letci Liberec plk. Františka Truhláře‚ z. s.

Dokumenty

      Upozornění!!!

         Dne 20. dubna 2016 na základě požadavků zákona č. 89/2012 Sb. se změnil název odbočky na spolek s názvem:

                                                    Letci Liberec z.s.

a byly na členské schůzi přijaty nové Stanovy, které jsou uvedeny níže

 

Stanovy spolku

ČI. 1

Základní ustanovení

1.1. Název Spolku: Letci Liberec z.s.(dále jen Spolek)

1.2. Sídlo Spolku: Horská 333/4, 46014 Liberec XIV

1.3. Činnost Spolku je uskutečňována na území České republiky a řídí se  ustanoveními z.č.

       89/2012 Sb. Občanského zákoníku ( dále jen OZ).

1.4. IČ:

1.5. Stanovy a jejich změny projednává a schvaluje členská schůze Spolku. Jejich  výklad

       provádí výbor Spolku, který je povinen takový výklad zveřejnit ve Spolku způsobem

       obvyklým a nechat projednat na příští členské schůzi  Spolku.

ČI. 2

Právní postavení a charakteristika Spolku

2.1. Spolek je nezávislou, dobrovolnou, neziskovou a nepolitickou organizací, která  sdružuje

       fyzické osoby i právnické osoby, které svojí profesí, zájmem   či zaměřením   svých  

       podnikatelských aktivit byly nebo jsou spojeny  s letectvím nebo parašutismem.

2.2. Spolek má plnou právní subjektivitu zápisem do Veřejného rejstříku spolků  u

       příslušného soudu.

2.3  Spolek uskutečňuje svoji činnost podle svých Stanov a plánu činnosti.

ČI. 3

Účel a cíl činnosti Spolku

3.1. Spolek navazuje na vlastenecké a demokratické tradice předválečného a poválečného Svazu

       letců Československé republiky.

3.2. Udržuje historický odkaz československého a českého letectva.

3.3. Propaguje a popularizuje historický vývoj letectví a čs. letce bojující v 1. a 2. světové válce.

3.4 . Provádí vzdělávací a osvětovou činnost pro své členy i leteckou veřejnost.

3.5.  Spolupracuje s obdobnými organizacemi a spolky v tuzemsku.

3.6 . Spolupracuje s orgány státní správy, vojenské správy a místní samosprávy při

        zajišťování veřejných akcí zaměřených k propagaci armády a letectva i jiných

        podpůrných akcí.

3.7. Vydává vlastní tiskoviny v souladu se zákonem.

3.8. Organizuje a podporuje reprezentaci v leteckých disciplinách a akcích.

3.9. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost

       spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem podpory vlastní

       činnosti nebo hospodárného využití majetku Spolku.

3.10. Zisk z činnosti Spolku může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy

         Spolku.

ČI. 4

Orgány Spolku, způsob jejich ustanovování, oprávnění jednat jejím jménem

4.1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou  ročně.

4.1.1.Členská schůze jedná podle jednacího řádu.

4.1.2. Statutárním orgánem Spolku je výbor Spolku. Za Spolek jedná předseda výboru

          nebo místopředseda a také tak se podepisují s uvedením funkce. V době jejich

          nepřítomnosti a v nutném případě jedná jménem Spolku osoba zmocněná plnou mocí.

          Zmocnění musí být písemné.

4.2.

Členská schůze Spolku:

4.2.1.Volí výbor Spolku, který je pětičlenný. Výbor je složen tak, aby byla zachována

          rovnost práva podle úz.23/ 1993 Sb. uvozujícího Listinu základních práv a  svobod, ve

          znění platném pro ČR (dále jen ZLPS) podle čl. 1 a čl.2 odst.3.

4.2.2.Volí tříčlennou Kontrolní komisi.

4.2.3. Každý orgán je volen na dobu dvou let.

4.2.4. Stanoví program a základní cíle Spolku.

4.2.5. Projednává a schvaluje otázky a úkoly předložené výborem.

4.2.6. Schvaluje a přijímá usnesení a projednává návrhy členů.

4.2.7. Odebírá členství osobám dle čl. 5 .3.

4.2.8. Členská schůze může v průběhu volebního období odvolat kteréhokoli člena  výboru

          nebo Kontrolní komise, navrhne-li to alespoň třetina členů Spolku, nebo   nejméně 2

          členové výboru. V případě odvolání člena (členů) výboru nebo  Kontrolní komise,

          zvolí tato schůze jeho (jejich) nástupce.

4.2.9. K přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů členů přítomných v době

          usnášení, kteří ke dni konání schůze mají zaplacené členské příspěvky.

4.2.10.Každý člen Spolku má jeden rozhodující hlas.

4.3.

Výbor Spolku:

4.3.1. Zvolený výbor ze svých řad volí :

          Předsedu z řad létajícího personálu.

          Místopředsedu

          Hospodáře

              Je-li zvolen výbor pětičlenný, jsou oba zbývající členové t.zv. bez portfeje s

          hlasem rozhodujícím.

4.3.2. Naplňuje závěry a usnesení členské schůze Spolku.

4.3.3. Řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi.

4.3.4. Může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu zastupováním Spolku v rámci jeho

          činnosti. Zmocnění musí být provedeno písemně a splňovat zákonná ustanovení

          a podepsáno předsedou nebo místopředsedou.

4.3.5. Zajišťuje vedení, zpracování a podávání předepsaných evidencí vyplývajících z

          případné smlouvy o Sdružení ve Svaz letců České republiky z. s.

4.3.6. Vede seznam členů Spolku.

4.3.7. Výbor rozhoduje v případě potřeby písemnými rozhodnutími a o jednáních výboru

           se pořizuje zápis, podepsaný oprávněnými členy výboru.

4.3.8. Schází se jedenkrát za měsíc s výjimkou letních prázdnin.

4.3.9. Ze své činnosti se výbor zodpovídá členské schůzi Spolku.

4.3.10. Rozhoduje a potvrzuje přijetí nových členů Spolku na základě jejich přihlášky.

4.4.

Kontrolní komise:

4.4.1. Zvolená Kontrolní komise ze svých řad volí předsedu komise.

4.4.2. Schází se nejméně 2x ročně nebo na návrh kteréhokoliv člena Kontrolní komise

          i mimo program zasedání.

4.4.3. Odpovídá za kontrolu finančního a majetkového hospodaření Spolku a lx ročně

          předkládá zprávu o kontrole hospodaření.

4.4.4. Kontrolní komise se ze své činnosti zodpovídá členské schůzi Spolku.

4.4.5. Předseda Kontrolní komise má právo účasti na jednání výboru s hlasem   poradním.

4.4.6.Práva a povinnosti i jednání Kontrolní komise se dále řídí ustanoveními §262 až

         § 264 OZ.

4.5.

 Volby orgánů Spolku:

4.5.1.Volby probíhají podle členskou schůzí schváleného volebního řádu.

4.5.2. Základním  principem  voleb je tajná volba orgánů s odkazem na ust. čl. 21 odst.

          3 ZLPS, v ostatním se vůle vyjadřuje aklamací.

ČI. 5

Členství ve Spolku

5.1. Členství ve Spolku vzniká dnem usnesení výboru na základě přihlášky a zaplacení

       členského příspěvku, jehož výši a způsob placení schvaluje členská  schůze na návrh

       výboru. Doklad o zaplacení členského příspěvku je dokladem o členství ve  Spolku.

5.2. Osoby, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj činnosti Spolku nebo o

       rozvoj a věhlas českého letectví, mohou být jmenovány čestnými členy Spolku.

       Osoby ke všem oceněním může navrhovat kterýkoliv člen Spolku, jejich

       jmenování schvaluje členská schůze.

5.3. Dopustil-li se člen takového jednání, kterým poškodil dobré jméno a zájmy Spolku,

       nebo v případě sdružení Spolku do Svazu letců České republiky, ve věcech vyhrazeným

       sdružení, může být usnesením členské schůze členství ze Spolku vyloučen. Za

       poškození zájmů Spolku se, mimo jiné provinění, považuje i  nezaplacení členských

       příspěvků do 3 měsíců následujícího kalendářního roku.

5.4. Každý člen má právo své členství ve Spolku ukončit bez uvedení důvodů.

       Písemný návrh na ukončení předkládá výboru nebo jeho předsedovi. Členství pak

       končí dnem projednání ve výboru Spolku. Před odejmutím členství ve spolku musí

       být člen nejprve prokazatelně vyzván písemně k odstranění vytýkaných nedostatků

       i placení členských příspěvků. Pokud nevyhoví výzvě nebo nezaplatí v náhradní

       lhůtě členské příspěvky, pak může být vyloučen ( viz ustanovení  zákona).

5.5. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu a pokud zmaří převzetí  považuje

       se za den doručení den zmaření doručení.

5.6. Ostatní práva vztahující se k vyloučení se řídí ustanoveními § 239 až 242 a § 258  OZ.

5.7. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

5.8. Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve Spolku na osobu člena a nepřechází  na jeho

       právního nástupce.

Čl.6.

Zásady hospodaření

6.1. Spolek hospodaří se svým majetkem, který získává z členských příspěvků, dotací,

       grantů, subvencí, darů, vlastní hospodářskou činností, a to i prostřednictvím  vlastních

       právnických osob.

6.2. Hospodářskou činnost vykonává za účelem rozšíření svého majetku a poskytování

       materiální podpory pro své členy.

6.3. Hospodaří i s pronajatým majetkem a se souhlasem majitele se stará o jeho  údržbu a

opravy. Tato povinnost může být sjednána v nájemní smlouvě.

6.4. Při hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy, zejména přiměřeným  použitím

       Občanského zákoníku.

6.5. Vede účetní evidenci stanovenou zákonem.

ČI.7

Sdružení Spolku

7.1. Spolek může se souhlasem členské schůze uzavřít Smlouvu o součinnosti s jiným

       právními subjekty ve smyslu ust. § 214 odst.2 OZ a s takovými subjekty vyvíjet

       činnost dle smlouvy a popřípadě dalších písemných úmluv.

7.2. Spolek může uzavřít Smlouvu o sdružení do Svazu letců České republiky z.s.

       (dále jen SLČR) na základě souhlasu se Smlouvou o sdružení, pokud členská

       schůze schválí obsah takové smlouvy. Smlouvu za Spolek podepíší statutární

       zástupci Spolku, a to předseda a místopředseda výboru.

7.2.1. V případě sdružení do SLČR na základě uzavřené smlouvy bude se spolek řídit

       ustanoveními uvedenými ve Smlouvě o sdružení.

7.2.2. Bude-li uzavřena Smlouva o sdružení k uplatňování společného zájmu, vyjádří

       se v názvu vlastního Spolku, při styku s veřejností a institucemi, jeho svazová povaha.

7.2.3. Smlouva o sdružení podle ust. čl. 7.1. až 7.2.2. nesmí být uzavřena bez možnosti

       tuto vypovědět a taková ustanovení musí obsahovat Smlouva o sdružení, jinak by

       taková smlouva byla neplatná od počátku a tímto ustanovením  je statutární orgán vlastního

       Spolku vázán.

ČI. 8

Zánik Spolku

8.2. O rozdělení majetku Spolku při jeho zániku rozhoduje členská schůze Spolku.

8.1. O zániku Spolku rozhoduje její členská schůze v souladu s ustanoveními OZ.

8.3. V ostatním se zrušení Spolku a jeho likvidace řídí ustanoveními § 268 až 273 OZ.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Stanovy Spolku byly schváleny členskou schůzí Spolku a nabývají platnosti dnem

       jejich schválení a účinnost vzniku Spolku je dnem zápisu do Veřejného rejstříku

       spolků u příslušného soudu.

9.2. Neupravené vztahy podle těchto stanov se řídí ustanoveními z.č.89/2010 Sb.

9.3. Podrobněji jsou články Stanov uvedeny v Organizačním řádu Spolku.

 

 

V Liberci dne 2.března 2016

 

 

---------------------------------------                            -----------------------------------

        Předseda výboru                                                  Místopředseda výboru

 

 

Plán činnosti Spolku letci Liberec 2016

Leden             Novoroční setkání s členy Aeroklubu a paraklubu                               13.1.

                               Výjezdní zasedání                                                                               25.1.

                               Uctění památky obětí holocaustu(magistrát                                          27.1.

Únor               XXV letecký ples(CVSL)                                                                  13.2.

                               Výjezdní zasedání                                                                               29.2.

                      

Březen             Výjezdní zasedání                                                                              1.3.

Duben             Ustavující schůze spolku                                                                 20.4.

                        Výjezdní zasedání                                                                              25.4.

                        Návštěva pomníku Otto Pavlů Rozstání(Košek)                                  28.4.

                                Memoriál P. Šimonky střelba pistole                                                   29.4.

Květen           Pohár velitele posádky střelba pistole                                                   ?.5.

                              Oslavy dne osvobození(magistrát)                                                         8.5.

                              Pietní akt Terezín (posádka)                                                                 ?.5.

                      Aviatická pouť Pardubice(Kořínek)                                            28. -29.5.

                      Výjezdní zasedání                                                                               30.5.

Červen         Pietní akt výsadkáři Praha(Chromek)                                                 18.6.

                            Výlet Mníšek, Smědava, Bílý Potok     (Košek)                                 23.6.

                            Výjezdní zasedání                                                                               27.6.

Červenec     Výlet Hodkovice, Kozákov(Vitásková)                                               7.7.

                            Výjezdní zasedání                                                                               25.7.

                   

Srpen          Výlet mohyla letců Ještěd(Košek)                                                        4.8.

                          Pietní akt 21. Srpen(magistrát)                                                           21.8.

                         Výjezdní zasedání                                                                               29.8.

                       

Září            Letecký den CIAF                                                                           3.-4.9.

                        Memoriál gen. Mrázka střelba(KVV)                                                 13.9.

                        Výjezdní zasedání                                                                               26.9.

Říjen         Členská schůze Spolku (Kořínek)                                                  19.10.

                        Oslavy vzniku ČSR(magistrát)                                                           27.10.

                        Výjezdní zasedání                                                                             31.10.

Listopad    Den válečných veteránů(posádka)                                                       11.11.

                        Oslavy dne boje za svobodu    (magistrát)                                           17.11.

                        Výjezdní zasedání                                                                               28.11.

Prosinec    ietní akt Lomnice nad Popelkou (Košek)                                            3.12.

                        Výjezdní zasedání                                                                               27.12.

   Schůze výboru se konají každý první čtvrtek v kalendářním měsíci mimo červenec a srpen v kanceláři odbočky Horská 333/4(vojenská ubytovna).                                                                                               

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...